MonASTIC SANGHA

We are very honored to have the Monastic Sangha from various temples, monasteries, and meditation centers join us at the 2019 Retreat of Awakening:


 • Thích Chánh Trí - MA
 • Thích Chỉnh Long - VA
 • Thích Đạo Quảng - LA
 • Thích Nữ Di Vân - TX
 • Thích Đức Nghiệp - TX
 • Thích Nữ Hạnh Thức - TX
 • Thích Nữ Hoàn Trí - TX
 • Thích Nữ Huệ Hoa - TX
 • Thích Minh Phước - TX
 • Thích Nữ Nguyên Bình - TX
 • Thích Nữ Nguyên Hương - TX
 • Thích Nữ Nguyên Huy - TX
 • Thích Nữ Nguyên Nguyện - TX
 • Thích Nữ Nguyên Thảo - TX
 • Thích Nhật Châu - GA
 • Thích Quảng Chơn - FL
 • Thích Nữ Thanh Vân - TX
 • Thích Thiện Từ - TX
 • Thích Tịnh Mãn - CO
 • Thích Nữ Tịnh Nghiêm - TX
 • Thích Trừng Sỹ - TX
 • Thích Từ Giác - VA
 • Thích Yeshi Choedup - TX