Ban Tổ Chức & Chương Trình 2017

MỤC TỔNG QUÁT

Thứ Năm – August 10, 2017

 • Nhập Trại: 4:00 pm
 • Collaborative Joy
 • Sống Trong Chánh Niệm – Living in Mindfulness
 • Sinh Hoạt Kết Thân – Getting to Know You (icebreaker activities)

Thứ Sáu – August 11, 2017

 • Khai Mạc – Opening Ceremony
 • Giờ Diễn Giả Chính – “Pain is Inevitable, Suffering is Optional”
 • Sinh Hoạt Cùng Quý Thầy Cô – Dharma sharing with the monks and nuns
 • Retreat of Awakening Bonanza (team games)

Thứ Bảy – August 12, 2017

 • Xây Dựng Cộng Đồng – Operation Gratitude (community service project)
 • Keynote Session – “Meditation, Mantra, and Prayer”
 • Sinh Hoạt Văn Nghệ – Retreat of Awakening Jubilee

Chủ Nhật – August 13, 2017

 • Pháp Đàm với quý Thầy Cô
 • Giây Phút Đáng Ghi – Reflections
 • Bế Mạc – Closing Ceremony: 1:30 pm

 

** Ngoài những mục trên, sẽ có những sinh hoạt như: Thiền quán, thiền hành, and Giờ Sống Trong Hiện Tại (enjoying the various amenities available at the campsite such as   archery, zipline, climbing wall, mini golf, golf, hiking, arts and crafts, basketball, tennis, volleyball, swimming, bicycling, roller skating and many other outdoor and indoor recreational activities)

 

CHƯƠNG TRÌNH TRẠI

[click here to download]

 

ROA_2017Schedule_VN-1 Aug 06_2017