Ban Chăm Sóc

Ban Chăm Sóc Cho Nhau

Team Motto: Caring is Our Calling – Chăm Sóc Bạn Là Nghề Của Chúng Tôi Nga Phạm – Oklahoma City, OK Motto: Gratitude is the most exquisite form of courtesy. – Jacques Maritain

Thủy Nguyễn – Euless, TX Thu Thuy Nguyen 2          
Tami Phan – Houston, TX Tami Phan 2          
Vũ Trần – Houston, TX Vu Tran 2          
Jessica Ngân Nguyễn – Dallas, TX Jessica Ngan Nguyen 2          
Nina Hồ – Houston, TX Nina Ho 2          
Hoàng-Vân Nguyễn – Westland, MI Motto: Never stop doing your best just because someone doesn’t give you credit. Hoang Van Nguyen 2          
Thầy Bích Không – Sarasota, FL            
Tiên Lê – Baton Rouge, LA Tien Le 2