Nhà Hỗ Trợ 2018

With Much Appreciation – Với Tấm Lòng Biết Ơn

 • Chùa Phổ Từ (CA)
 • Tu Viện Từ Vân (CO)
 • Chùa Tam Bảo (LA)
 • Chùa Việt Nam (MA)
 • Chùa Việt Nam (TX)
 • Thầy Thiện Từ (CA)
 • Camp Metta (CA)
 • Dr. Chris Wong & Dr. Christine Huỳnh – Family Orthopedics and Rehabilitation (TX)
 • Dr. Diệu Phan – Chiropractic and Nutritional Health Center (CO)
 • Phamily
 • Anh Sung Nguyễn (VA)
 • Chị Augustine Thanh Thảo Tôn & Lotus School Foundation Inc (TX)
 • Chị Châu Yoder (CA)
 • Anh Đầy Trần (CA)
 • Chị Diệu Minh (CA)
 • Chị Diệu Mỹ (CA)
 • Chị Jayden Chung – Tofu House (TX)
 • Dr. June Phạm (CA)
 • Chị Leslie Chung (CO)
 • Chị Linh Huỳnh (CA)
 • Chị Loan Cao (TX)
 • Chị Nga Phạm (OK)
 • Chú Thiệt Minh (CA)
 • Chị Sao Trần (CO)
 • Chị Thanh Vân Nguyễn (OK)
 • Chị Thủy Nguyễn (TX)
 • Chị Thủy Trương (TX)
 • Anh Vũ Trần (TX)
 • Chú Tường Võ (CA)
 • Anh Sang Trần (CA)