Sứ Mệnh & Mục Đích

SỨ MỆNH

Trại Tỉnh Thức tạo môi trường cho các bạn trẻ:

  1. Gặp gỡ và trao đổi những quan điểm trong cuộc sống.
  2. Phát triển và nuôi dưỡng những cách lành mạnh để Sống Trong Hiện Tại và tìm thấy sự bình an thật sự.
  3. Thực hành lòng biết ơn, nếp sống hài hòa và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội

MỤC ĐÍCH

Xây dựng nếp sống tỉnh thức cho các bạn trẻ theo tinh thần của 5 Giới cao quý:

  1. Có ý thức bảo vệ sự sống và môi trường
  2. Quan tâm, biết chia xẻ và giúp đở người khác
  3. Bảo vệ hạnh phúc gia đình
  4. Tôn trọng sự thật
  5. Sống nếp sống lành mạnh, trong sáng