Hỗ Trợ Tài Chính

If you would like to be a sponsor for those in need of financial assistance to attend the 2018 Retreat, please fill out the Donation Form.

Nếu quý vị muốn tài trợ cho những người cần hỗ trợ tài chính để tham dự trại, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.