Diễn Giả Chính

Tiến sĩ Martin Verhoeven hiện là Giáo sư về Kinh điển Phật giáo tại Dharma Realm Buddhist University, và là Giáo sư Phụ tá của ngành Comparative Religion tại Graduate Theological Union của Đại học Berkeley. Hằng tuần ông cũng hướng dẫn tại Tu viện Phật giáo Berkeley.

Chuyên ngành của Tiến sĩ Verhoeven bao gồm nghiên cứu học thuật về lịch sử, truyền thống triết học và thực hành Phật Pháp. Ông là một học giả được thỉnh giảng tại Stanford vào những năm 1970. Năm 1976, ông gặp và được sự hướng dẫn của Hòa Thượng Tuyên Hóa trở thành một tu sĩ (có tên Hằng Triều) năm 1977 và đã thọ giới năm 1979.

Sự nghiên cứu Phật học của ông với Ngài Tuyên Hóa đã đưa ông đến các tu viện trên khắp thế giới. Nó cũng đã dẫn ông thực hiện chuyến đi hành hương kéo dài hai năm với 600 miles dọc bờ biển California cùng với Thầy Thật từ năm 1977 đến năm 1979.

Sau 18 năm làm tu sĩ, Tiến sĩ Verhoeven đã trở lại cuộc đời cư sĩ nhưng ông vẫn tiếp tục học hỏi và giảng dạy Phật Pháp và các chủ đề liên quan ở Hoa Kỳ, Châu Á, Châu Âu và Canada. Ông hoàn thành luận văn tiến sĩ tại đại học Wisconsin-Madison với đề tài là Sự Gặp Gỡ Của Người Mỹ Với Các Tôn Giáo Á Châu. Các lãnh vực chú trọng đặc biệt của ông là các giáo lý lịch sử của Phật giáo, cuộc gặp gỡ của Âu-Mỹ với các tôn giáo Á Châu, và quá trình hội nhập văn hóa tôn giáo.

https://www.drbu.org/people/martin-verhoeven

http://www.berkeleymonastery.org/teachers.html