Ban Sinh Hoạt Kết Thân

 

Nghĩa Phạm – Oklahoma City, OK (team lead)

Cường Đặng – Elk Grove, CA (assistant team lead)

Nhân Đỗ – Berkeley, CA (assistant team lead)

Thầy Thích Chánh Trí – Roslindale, MA

Fred Huỳnh – Oklahoma City, OK

Mỹ Bùi – Piedmont, OK

Tiệp Nguyễn – Oklahoma City, OK

Nam Phương (Michelle) Đỗ – Dallas, TX

Trúc-Chi (Anna) Nguyễn – Grand Prairie, TX

Đầy Trần – San Diego, CA

Mỹ Linh (Tammy) Nguyễn – Oklahoma City, OK