Ban Nối Kết

 

Thanh-Thảo Tôn – San Antonio, TX (team lead)

Thầy Thích Tịnh Mãn – Morrison, CO

Thảo Huỳnh – Austin, TX

Hoàng Vân Nguyễn – Westland, MI

Châu Yoder – Walnut Creek, CA

Thanh Nguyễn – Stockton, CA