Ban Kỷ Thuật

 

Huy Nguyễn – Huntsville, AL (team lead)

Thầy Quảng Chơn – Miami, FL

Long Hồ – Broomfield, CO

Luis Restrepo – Houston, TX

Thầy Quảng Châu – Wiley, TX

Vũ Trần – Houston, TX