Ban Kỷ Thuật

 

Huy Nguyễn – Huntsville, AL (team lead)

Vũ Trần – Houston, TX

Thức Phan – Houston, TX

Thịnh Trần – Houston, TX