Ban Hành Chánh

 

Thầy Thích Đức Khánh –  Boston, MA (team lead)

Thủy Trương – Dallas, TX

Thanh-Vân Nguyễn – Oklahoma City, OK

Vũ Huỳnh – Houston, TX

Leslie Chung – Highlands Ranch, CO

Loan Cao – Grapevine, TX

Thủy Nguyễn – Euless, TX