Ban Điều Hợp Trại

 

CAMP DIRECTOR (ĐIỀU HỢP VIÊN)

Lợi Trần – Sacramento, CA

 

ASSISTANT CAMP DIRECTOR (PHỤ TÁ ĐIỂU HỢP VIÊN)

Thầy Thích Thiện Từ – California

Nga Phạm – Lincoln, United Kingdom