Ban Chăm Sóc Cho Nhau

 

Sư Cô Thích Nữ Phổ Châu – Hayward, CA (team lead)

Sung Nguyễn – Leesburg, VA

Sean Lâm – Virginia

Sư Cô Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Boston, MA

Christine Huỳnh – Arlington, TX

Mực Nguyễn – Orlando, FL

Hưng Tạ – Aurora, CO