Ghi Danh Dự Trại 2018

 

Xin Nhấn Vào Đây Để Ghi Danh

 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

 

Friday, August 10:  Who am I

4:00 PM              Check-in – Nhập Trại

5:00 PM              Site Tour – Tham Quan Đất Trại

5:30 PM              Orientation – Welcoming Message – Lời Chào Mừng

6:00 PM              Dinner – Cơm chiều

7:30 PM              Begin with PEACE – Sống Trong Tỉnh Thức

  • Mindfulness Practice: Beginner Level & Advance Level

8:45 PM              A  Gathering of Past and Future Friends – Sinh Hoạt Kết Thân

9:50 PM              End-of-Day Reflections – Hồi Tưởng Cuối Ngày

10:00 PM            Rest – Nghỉ

 

Saturday, August 11: Searching for PEACE

7:00 AM              Morning Meditation – Thiền quán

7:45 AM              Breakfast – Điểm tâm

8:45 AM              Opening Ceremony – Lễ Khai Mạc

9:30 AM              RoA Photo Session – Chụp Hình Lưu Niệm

10:30 AM           Keynote Speaker – Diễn Giả Chính:  Dr. Martin Verhoeven

12:15 PM            Lunch in Mindfulness – Cơm trưa chánh niệm

1:15 PM              Total Relaxation – Thiền Buông Thư

                            Mindfulness workshop with Dr. Martin Verhoeven

2:00 PM              Pursuit of Happiness – Hạnh Phúc Nơi Này

3:00 PM              Living in the Moment – Sống Trong Hiện Tại

5:00 PM              Dinner – Cơm chiều

6:15 PM              Meet the Sangha – Sinh hoạt cùng quý Thầy Cô

8:00 PM              RoA Bonanza – Sinh Hoạt Kết Thân

9:50 PM              End-of-Day Reflections – Hồi Tưởng Cuối Ngày

10:00 PM            Rest – Nghỉ

 

Sunday, August 12: Sharing PEACE

7:00 AM              Morning Meditation – Thiền Quán

7:45 AM              Breakfast – Điểm tâm

8:30 AM              Operation Gratitude –    Xây Dựng Cộng Đồng

10:00 AM            Monastic Panel – Pháp Đàm Cùng Quý Thầy Cô

12:00 PM            Lunch in Mindfulness – Cơm trưa chánh niệm

1:00 PM              Total Relaxation – Thiền Buông Thư

                            Mindfulness workshop with Dr. Martin Verhoeven

2:00 PM              Pursuit of Happiness – Hạnh Phúc Nơi Này

3:00 PM              Living in the Moment – Sống Trong Hiện Tại

5:00 PM              Dinner – Cơm chiều

7:30 PM              Retreat of Awakening Jubilee – Sinh Hoạt Văn Nghệ

9:30 PM              Peace is the Path – Sharing Peace

10:00 PM            Rest – Nghỉ

 

Monday, August 13:  Generating PEACE

7:00 AM              Morning Meditation – Thiền quán

8:00 AM              Breakfast – Điểm tâm

9:00 AM              Peace in the Present Moment (Tea Time) – Trà Đàm

11:30 AM            Closing Ceremony – Lễ Bế Mạc

12:00 PM            Lunch – Cơm trưa

1:00 PM              Adjourn – Hoàn Mãn


Tai-chi and yoga every morning at 6:30AM.