Ghi Danh Dự Trại 2019

Xin trở lại tháng 1 năm 2019 để biết thêm chi tiết.

 

Save-the-Date:

Trại Tỉnh Thức 2019

Date: June 6, 2019 at 4 PM – June 9, 2019 at 2 PM CDT

Location: Camp Young Judaea in Wimberley, Texas