Thank You

 

Your registration for the 2018 Retreat of Awakening has been successfully processed.

Please check your email for your registration confirmation and payment as well as details about the retreat.

We look forward to seeing you at the retreat.

 

Cảm ơn quý vị đã ghi danh tham dự Trại Tỉnh Thức 2018.

Xin xem e-mail của quý vị để xác nhận phần ghi danh và trại phí cũng như những chi tiết về Trại.

Hẹn gặp quý vị tại đất trại.

 

 

– The Staff of the 2018 Retreat of Awakening –