Monastic Sangha

We are very honored to have the Monastic Sangha from various temples, monasteries, and meditation centers join us in sharing their practices at the virtual 2020 Retreat of Awakening:

  • Ôn Thích Nguyên Hạnh (Houston, TX)

  • Thầy Thích Từ Lực (Hayward, CA)

  • Thầy Thích Đạo Quảng (Baton Rouge, LA)

  • Thầy Thích Tịnh Mãn (Denver, CO)

  • Thầy Thích Chánh Trí (Boston, MA)

  • Thầy Thích Tâm Tiến (Boston, MA)

  • Thầy Thích Đức Khánh (Lawrence, MA)

  • Thầy Thích Thiện Từ (Princeton, TX)

  • Sư Cô Thích Nữ Viên Kha (Houston, TX)